เกี่ยวกับบริษัท

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์

นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

นายมานิช จา

นายมานิช จา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

นางนัชชา วินิชบุตร

นางนัชชา วินิชบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และบัญชี

นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน

นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน

ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน