เกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลบริษัท

Design, develop, manage & sell innovative real estate solutions in the hotel, serviced apartment, retail and commercial sectors to institutional, high net worth individuals and family offices investors using commercial, social, legal and environmental best practices. These solutions begin at either the green or brown field development stage through completion, including operational commissioning, to stabilize both cash flows and market positioning.

These real estate solutions are driven to optimize the highest and best use of the particular property to generate superior profits and recurring cash flow with the Company generating fee based income at each stage of the development process, and then selling these properties to institutional, high net worth individuals and family offices investors especially those lacking the capacity and/or willingness to take on development risk.

Subject to market conditions, the Company would then re-invest the proceeds from the sale of its completed properties into the development of new properties to build up a recurring pipeline of future properties for sale that would provide our stakeholders with superior returns on their investment and also a future stream of dividends.

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์: "เป็นผู้นำนวัตกรรมการลงทุนที่ยั่งยืน​​​​​​​"

 

พันธกิจ: "เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างหลากหลายด้วยการเพิ่มมูลค่ากิจการหลักขององค์กร คือ การลงทุน และการให้บริการที่ครบถ้วน ทั้งในด้านการโรงแรม ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์ส่วนบุคคล​​​​​​​"

  • ปรับชะรันซิงห์ ทักราล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่านิยมหลัก

  • มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ

  • มีความรวดเร็วคล่องตัวทั่วทั้งองค์กร

  • มีจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของ

  •  

  • สร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้มีส่วนร่วม (ส่วนได้ส่วนเสีย) ในธุรกิจ